GDPR

1. Identifikační a kontaktní údaje správce 

Severočeská stavební a.s.IČO 25458426, DIČ CZ25458426, se sídlem Žižkova 196/278, 400 04 Ústí nad Labem, zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460, dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost je možné kontaktovat na emailu info@severoceskastavebni.cz nebo telefonním kontaktu +420 475 620 424.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zásady zpracování osobních údajů

Společnost dodržuje následující zásady:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
 • Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
 • Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
 • Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
 • Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

4. Způsoby zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.

5. Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Kategorie zpracovatelů pro konkrétní účely zpracování jsou uvedeny v seznamu účelů zpracování.

Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.

6. Účely zpracování osobních údajů

6.1. Obchodní činnost

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při obchodní činnosti přímo od subjektu údajů.

Údaje, které se zpracovávají jsou jméno a příjmení, kontaktní údaje (telefon, email), fakturační adresa včetně IČO a DIČ (v případě fyzických osob podnikajících).

Osobní údaje jsou zpracovávány pro splnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, plnění právních povinností, nebo pro účely oprávněných zájmů správce.

Osobní údaje mohou zpracovávat pro správce zpracovatelé, zejména účetní a konzultační firmy.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je 10 let.

6.2. Identifikace uživatele na webových stránkách

Společnost používá cookies na webových stránkách pro zajištění funkčnosti (ukládání obsahu košíku, přihlášení uživatele a uživatelský profil) tzv. technické cookies. Více v informacích o cookies.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k osobních údajům – správce na základě žádosti vydá potvrzení zda a jaké osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovány a jakým způsobem (dle článku 13-15). Žádost o poskytnutí informací je zdarma, opakovaná žádost může být zpoplatněna administrativním poplatkem. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
 • právo na opravu – správce je povinen opravit bez zbytečného odkladu nepřesné a neúplné informace o subjektu údajů (dle článku 16)
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – správce je povinen bez zbytečného odkladu smazat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a nejsou již potřeba pro dané účely zpracování (dle článku 17)
 • právo na omezení zpracování – správce je povinen omezit zpracování osobních údajů v případě kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování ale subjekt údajů požaduje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, do doby ověření oprávněnosti námitky vůči zpracování (dle článku 18)
 • právo na námitku vůči zpracování – subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a nejsou zpracovány na základě souhlasu, v případech zpracování na základě oprávněného zájmu správce či proti zpracování automatizovanými prostředky (dle článku 21)
 • právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo na přenos osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (dle článku 20)
 • právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas. Podrobnosti jsou uvedeny v předchozích bodech zpracování osobních údajů (dle článku 7).
 • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost na domnělé porušení nařízení GDPR (dle článku 77). Kontakty na místní dozorový Úřad na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách www.uoou.cz

8. Závěr

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.5.2018. Aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách.

 
 
Tisk
Zpět