O SPOLEČNOSTI

Vrcholové vedení společnosti Severočeská stavební, a.s. si stanovilo ve shodě s přijatou Integrovanou politikou následující dlouhodobé strategické cíle, které mají zajistit neustálé zvyšování výkonností společnosti v oblasti nabízených stavebních prací a jejich kvality, plnění legislativních povinností v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.

Stanovené dlouhodobé cíle:

 • neustále zlepšování v oblastí komunikace se zákazníkem, operativně reagovat na jeho požadavky nebo změny při realizaci zakázek
 • vysoká kvalita stavebních prací poskytovaných společnosti, dodržování smluvně sjednaných ustanovení při realizaci staveb
 • trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran
 • dodržování vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol prováděných stavebních prací
 • zavádění nových technologií a pracovních postupů majících vliv na efektivnost a kvalitu realizované zakázky a nepoškozující životní prostředí
 • účelné, ekonomické a efektivní plnění stavebních prací
 • dodržování právních zákonů, předpisů a technických norem souvisejících s činnostmi prováděnými u společnosti
 • zásady ochrany životního prostředí integrovat do řízení a provádění všech činností u společnosti
 • dodržování právních zákonů a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
 • dodržování právních zákonů a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • neustále informovat a školit jednotlivé zaměstnance společnosti s příslušnými právními zákony a technickými normami souvisejícími s jejich prací
 • soustavné zvyšování odborné způsobilosti a kvalifikace všech zaměstnanců společnosti
 • zlepšování vzájemných vztahů mezi zaměstnanci společnosti
 • zajistit pro společnost potřebné materiálové a lidské zdroje
 • zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu práce
 • trvale sledovat vývoj potřeb v oblasti podnikání, zejména vývojem potřeb a očekáváním zákazníků


Integrovaná politika
Podnikatelský záměr

Dokumenty


Důležité upozornění


22.2.2022: Změna sídla: Žižkova 196/278, 400 04 Ústí nad Labem
 
 
Tisk